CITO BASICPlus

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น BASICPlus

ร่องสำเร็จ CITO Basicplus เป็นร่องสำเร็จฐานฟิล์ม ไหล่พลาสติก สำหรับงานระยะสั้น ใช้ได้ดีกับรอยพับที่เป็นกระดาษแข็งและลูกฟูก โดยมีผลิตขนาดตั้งแต่ (HxW) 0.3 x 0.8 ไปจนถึง 1.6 x 6.0

H = ความลึกของร่อง (มม.) W = ความกว้างของร่อง (มม.)

ขนาดที่ผลิตของ CITO BASICPlus

  • หัวของตัวคีบสำหรับเส้นพับ 2-3 Pts.
  • หัวของตัวคีบสำหรับเส้นพับ 3-4 Pts.
  • หัวของตัวคีบสำหรับเส้นพับ 4-6 Pts.
  • หัวของตัวคีบสำหรับเส้นพับ 8 Pts.
สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.3 × 0.80.4 × 0.80.5 × 0.8
0.3 × 1.00.4 × 1.00.5 × 1.0
0.3 × 1.10.4 × 1.10.5 × 1.1
0.3 × 1.20.4 × 1.20.5 × 1.2
0.3 × 1.30.4 × 1.30.5 × 1.30.6 × 1.3
0.3 × 1.40.4 × 1.40.5 × 1.40.6 × 1.4
0.3 × 1.50.4 × 1.50.5 × 1.50.6 × 1.50.7 × 1.5
0.4 × 1.60.5 × 1.60.6 × 1.6
0.4 × 1.70.5 × 1.70.6 × 1.70.7 × 1.7
0.4 × 1.90.5 × 1.90.6 × 1.90.7 × 1.90.8 × 1.9
0.5 × 2.10.6 × 2.10.7 × 2.10.8 × 2.1
0.6 × 2.30.7 × 2.30.8 × 2.3
0.6 × 2.50.7 × 2.50.8 × 2.51.0 × 2.5
0.6 × 2.70.7 × 2.70.8 × 2.71.0 × 2.7
0.6 × 3.00.8 × 3.01.0 × 3.0
0.6 × 3.50.8 × 3.5
0.8 × 4.0

จำนวนบรรจุ 50 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 35 เมตร
ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.5 × 1.5
0.5 × 1.70.6 × 1.7
0.5 × 1.90.8 × 1.9
0.5 × 2.10.6 × 2.10.7 × 2.108 × 2.1
0.6 × 2.30.7 × 2.30.8 × 2.3
0.5 × 2.50.6 × 2.50.7 × 2.50.8 × 2.5
0.5 × 2.70.6 × 2.70.7 × 2.70.8 × 2.71.0 × 2.7
0.6 × 3.00.7 × 3.00.8 × 3.01.0 × 3.0
0.6 × 3.20.7 × 3.20.8 × 3.21.0 × 3.21.2 × 3.2*
0.6 × 3.50.7 × 3.50.8 × 3.51.2 × 3.51.2 × 3.5*
0.6 × 4.00.7 × 4.00.8 × 4.01.0 × 4.01.2 × 4.0*1.4 × 4.0*
1.2 × 4.5*
0.6 × 5.0*0.8 × 5.0*1.0 × 5.0*1.2 × 5.0*1.4 × 5.0*1.6 × 5.0*
1.0 × 6.0*1.6 × 6.0*

จำนวนบรรจุ 50 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 35 เมตร
*จำนวนบรรจุ 40 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 28 เมตร

ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.8 × 3.0
0.8 × 3.2
0.6 × 3.50.8 × 3.51.0 × 3.5
0.6 × 4.00.8 × 4.01.0 × 4.0
1.0 × 4.5*1.2 × 4.5*
0.6 × 5.0*0.8 × 5.0*1.0 × 5.0*1.2 × 5.0*1.4 × 5.0*1.6 × 5.0*
0.8 × 6.0*1.0 × 6.0*1.2 × 6.0*1.4 × 6.0*1.6 × 6.0*

จำนวนบรรจุ 50 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 35 เมตร
*จำนวนบรรจุ 40 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 28 เมตร

ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.8 × 5.01.0 × 5.0
0.8 × 6.01.0 × 6.0

จำนวนบรรจุ 50 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 35 เมตร

ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

คำนวณขนาดร่องสำเร็จ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ