CITO PROCESSLINE

CITO BREYE

CITO PROCESSLINE >> CITO BREYE

 เครื่องมือวัดอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา

เครื่องมือวัดอักษรเบรลล์ CITO BREYE จะถ่ายภาพอักษรเบรลล์บนบรรจุภัณฑ์เป็นภาพ 3 มิติ และ เทียบเคียงกับมาตรฐาน
ของอักษรเบรลล์ในฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่าความลึก
และความนูนของตัวอักษร เพียงพอต่อการอ่านของผู้พิการ
ทางสายตาหรือไม่ โดยใช้มาตรฐาน DIN EN 15823
โดยการวัดทำได้ง่าย และ ไม่ส่งผลเสียหายต่อความลึกนูน
ของอักษรเบรลล์บนบรรจุภัณฑ์แต่อย่างใด 

คุณสมบัติที่สำคัญของเครื่องมือวัดอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา CITO BREYE

 • วัดความสูงและความกว้างของอักษรเบรลล์
 • วัดระยะห่างของอักษรเบรลล์ในแต่ละจุด
 • เทียบกับมาตรฐานอักษรเบรลล์ DIN EN 15823
 • สามารถออก COA รับรองการผลิตในแต่ละล้อทได้
  (ในรูปแบบ PDF)
 • สามารถออกสถิติในการทำงานเพื่อ KPI ได้
 • ความคลาดเคลื่อนในการวัด ±01 มม.

เครื่องมือวัดอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา CITO BREYE

เครื่องมือวัดอักษรเบรลล์ CITO BREYE จะถ่ายภาพอักษรเบรลล์บนบรรจุภัณฑ์เป็นภาพ 3 มิติ และ เทียบเคียงกับมาตรฐานของอักษรเบรลล์ในฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่าความลึกและ ความนูนของตัวอักษรเพียงพอต่อการอ่านของผู้พิการทางสายตาหรือไม่ โดยใช้มาตรฐาน DIN EN 15823 โดยการวัดทำได้ง่าย และ ไม่ส่งผลเสียหายต่อความลึกนูนของอักษรเบรลล์บนบรรจุภัณฑ์แต่อย่างใด 

คุณสมบัติที่สำคัญของเครื่องมือวัดอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา
CITO BREYE

 • วัดความสูงและความกว้างของอักษรเบรลล์
 • วัดระยะห่างของอักษรเบรลล์ในแต่ละจุด
 • เทียบกับมาตรฐานอักษรเบรลล์ DIN EN 15823
 • สามารถออก COA รับรองการผลิตในแต่ละล้อทได้ (ในรูปแบบ PDF)
 • สามารถออกสถิติในการทำงานเพื่อ KPI ได้
 • ความคลาดเคลื่อนในการวัด ±01 มม.

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ